Regulamin

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez SOLEMIO Sp. z o.o, z siedzibą w Wolsztynie  przy ul. Przemysłowej 2, 64-200 Wolsztyn, numer NIP/REGON: 9721301311/383550956. Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem KRS: 0000789453

Sklep prowadzi sprzedaż systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła za pośrednictwem sieci Internetowej – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: https://sklep.sole-mio.pl/

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a SOLEMIO Sp. z o.o, zwanym dalej Sprzedającym.

 2. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym https://sklep.sole-mio.pl/  jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.

 4. Kontakt telefoniczny, za pomocą poczty elektronicznej kontakt@sole-mio.pl ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako wypełnienie formularza zamówienia towaru rzeczywistymi danymi osoby zamawiającej i potwierdzenie złożenia zamówienia. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 2. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych. W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

 3. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy. 

 4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym/zamówieniu, niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub wydłużenia realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji/składania zamówienia, będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

 6. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom do żadnych celów, za wyjątkiem działań niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym np. wysłania przesyłki.

 7. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania przesyłki w terminie od 3 do 10 dni roboczych ( zależne od zamawianego towaru ) od zaksięgowania należności za towar od Kupującego. Czas wysyłki i transportu może zostać wydłużony zależnie od dni uznanych ustawowo za wolne od pracy oraz weekendów. Czas transportu wynosi od 3 do 5  dni roboczych.

 8. Płatności trzeba dokonać w terminie 7 dni od złożenia zamówienia poprzez:

        Przelew bankowy lub pocztowy na konto sklepu: 49 1020 4144 0000 6802 0256 5869

        Brak płatności w wyznaczonym wyżej terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.

  15. Wybór sposobu transportu oraz płatności dokonuje przy składaniu zamówienia Kupujący


Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.

 2. W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

 3. Kupujący w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę). Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu.

   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje:
 • konsumentowi, który prowadzi działalność gospodarczą, a kontrakt dotyczył bezpośrednio branży i specjalizacji w której działa.
 • spółek prawa handlowego, czyli spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie opisu powodu reklamacji, rachunku towaru (paragon, faktura VAT) oraz dokumentacji ( zdjęć, filmików ) zgodnej z zaleceniem Sprzedającego.

 2. Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia żądania wymiany towaru na nowy zawsze, gdy stwierdzi niezgodność towaru z umową. Sprzedający w terminie 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Kupującego.

 3. Reklamacja towarów objętych gwarancją na wady mechaniczne następuje na zasadach ustalonych dla towaru. Do reklamowanego produktu dołączyć należy kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT).

 4. Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Polityka ochrony prywatności.

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zrealizowanie transakcji.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego do celów realizacji zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia danych osobowych użytych przy realizacji zamówienia.

 3. Sprzedający nie sprzedaje, nie wypożycza, nie dzierżawi, ani nie przekazuje nieodpłatnie, danych osobowych Kupujących stronom trzecim.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami)

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.

 3. Kupujący zawsze informowany jest o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.

 4. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 6. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 25.09.2020 i obowiązują do odwołania.

 

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi, lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres kontakt@sole-mio.pl, lub na adres naszej firmy.